DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

Stigsborg Havnefront

Stigborg Havnefront er et tidligere industriområde i Ål­borgs havn, som nå skal utvikles til et attraktivt byområ­de med boliger, næringsliv og rekreasjonsområder. Sam­men med Tegnestuen Vandkunsten har vi utarbeidet en utviklingssplan for området der Limfjordens store, åpne områder representerer en stor ressurs og gode bekvem­meligheter. Planen skaper en nær kobling mellom vann og by, siden Limfjorden er til stede overalt i bydelen.

Hovedideen med planen er etableringen av en stor, urban park på toppen av det gamle Kemira-området. Byparken danner en ramme for en rekke langsikti­ge og bærekraftige urbane utviklingsstrategier. I par­ken finner man landskapsmotiver inspirert av Ålborgs kalk- og grusgroper, noe som gir et kupert terreng med regnvannsgrøfter og dramatiske bakker med utsikt over byen og havnen.

I tillegg inneholder prosjektet en rekke bærekraftige strategier for planting, drenering, trafikk, parkering, høyder, kantsoner og gateuttrykk, og en etappeplan for å sikre at utbyggingsplanen er solid gjennom tid.

Prosjektet jobber målrettet for å bevare og optimalisere historiske særpreg på stedet, for å lage en identitetsrik og blandet bydel med boliger, institusjoner for barn, næ­ringsliv og kultur. Det settes et spesielt fokus på å skape attraktive offentlige plasser, gaterom og gode forbindel­ser til den omkringliggende byen og havneområdet.

.

Tags overvannhåndtering, byrom, byutvikling, planlegging, park, byplanlegging, havnefront, stedsutvikling

Lokasjon Aalborg, Danmark

Oppdragsgiver Aalborg Kommune

Type Helhetlig byutvikling, byplan

Årstall 2016-2017

Team Tegnestuen Vandkunsten, BOGL, DEM & Esbensen, Via Trafik, Oxford Research og Mette Lis Andersen

Status Avlevert 2017

Relaterede prosjekter