DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

Kvartersparken i Gadehavekvarteret

Kvartersparken i Gadehavekvarteret transformerer områdets sentrale grønne arealer til en samlende aktivitetspark som henvender seg til alle alders- og brukergrupper i det sammensatte området der ulike boligtyper, institusjoner og næring finnes side om side.

Endringen er drevet frem av et omfattende inngrep i den eksisterende infrastrukturen som gjør det attraktivt og trygt å ferdes til fots og på sykkel i området. Nedprioriteringen av bil- og mopedtrafikken til fordel for myke trafikanter har gitt plass til tre overordnede grep som sammen dekker Gadehavekvarterets generelle utfordringer:

Ringstien som rammer inn parken hele veien rundt og gjør den til et velavgrenset sted som man i dagligtalen kan referere til som ”Kvartersparken”. Ringstien er en asfaltert aktivitetssti for gående og syklister som er utsmykket med en identitetsbærende grafikk som går igjen i hele parken.

Ny beplantningsstruktur med tverrgående vindfang som binder området sammen i nord-sydgående retning. Vindfangene bryter ned de store åpne arealene, og skaper en frodig, grønn park med en oversiktlig struktur av mindre rom med et behagelig mikroklima.

Aktivitetsstrøket som aktiverer og befolker parkens kanter med en rekke uterom til lek og bevegelse som f.eks. multibane, scene, trampolineskog, klatre- og bevegelsesområde, sykkellekebane og Street skate-område samt en grusbane til f.eks. boule eller kubb.

Prosjektet inneholder dessuten en klassisk park med åpne gressflater som kan brukes til opphold, soling, grilling, lek og mye annet. Her er det plass til fremtidige tilføyelser som f.eks. en lekeplass for de litt mindre og mellomstore barna, hundegård, utekjøkken e.l.

Kvartersparken danner rammen om en stor sykkellekebane som er utviklet i samarbeid med Dansk Cyklistforbund.

.

Tags Aktivitetspark, bynatur, kvarterspark, byrom, Aktivitet, park, sosial, boligområde

LOKASJON Høje Taastrup

OPPDRAGSVIER Høje Taastrup Kommune

TYPE Park

ÅRSTALL 2019

TEAM arki_lab, Atkins

STATUS Anlagt

Relaterede prosjekter