DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

Tangen sentrum

Tangen sentrum har et relativt stort omland av sammenvokste småsteder som utgjør tettstedet Nesoddtangen tett på Oslo. Planområdet inneholder rådhus, kjøpesenter, barneskole, barnehage og ungsomskole som skal utvides. I tillegg er det et ønske om flere boliger i området. Oppgaven var å styrke planområde som bydelssenter, utforske mulighetene i ny skolestruktur samt utbyggingspotensiale.

Knyttet til fylkesvei 156 og 157 og tett forbundet med lokalsentra på både Flaskebekk og rundt Skoklefallsletta, er området både et lokalsentrum, og del av et nettverk av små knutepunkter og nøkkelfunksjoner som tilsammen utgjør Nesodden som tettsted.  Forslaget legger derfor ikke kun vekt på arealdisponeringer og utforming innenfor planområdet, men også hvordan sentrumsområdets forbindelser til omlandet kan styrkes.

Nesoddens kobling til fjorden er uovertruffen, med fergeforbindelser som vil videreutvikles i årene som kommer. Å styrke forbindelsene mot vannet er derfor en fordel både med tanke på kvalitetene sjøkanten tilbyr, samt som strategi for utvikling av Nesoddens infrastruktur. Overordnet gjøres dette gjennom å foredle lokale forbindelser til naboområdene, og gjennom utforming av et grønt mobilitetsnettverk i form av en kultur- og aktivitetssti «Tangenstien», samt sykkelforbindelse mot fergeleiet som både tilgodeser transportbehov, opplevelseskvalitet og rekreasjonsverdi i utformingen.

Vi har og utforsket muligheten for å etablere byfunksjoner med attraksjonsverdi for hele Nesoddenlandet. Her vil vi spesielt vektlegge etableringen av en ny svømmehall langs Vestveien, men også understreke verdien av å utforme Tangen Sentrum som «nærby», hvor kultur, næring, offentlige tjenester og ny boligbebyggelse sammenveves i ett, sammenhengende grønt byområde, – med en bredere appell og bruksverdi enn sentrum har i dag.

Samlet ser vi på utviklingen av Tangen Sentrum som en strategi for å løfte frem eksisterende kvaliteter både i planområdet, men også på Nesodden forøvrig, hvor sentrum styrkes uten å hver-ken utkonkurrere eller overflødiggjøre Nesoddens mange andre små knutepunkter, funksjoner og destinasjoner.

.

Tags parallelloppdrag, mulighetsstudie

LOKASJON Nesodden, Norge

Oppdragsgiver Nesodden Kommune

Areal 70.000 m2

ÅRSTALL 2020

SAMARBEID JAJA Architects

STATUS Parallelloppdrag, Ferdigstilt

Relaterede prosjekter