DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

Scanport

Scanport er et nytt, moderne næ­ringslivsområde på 5,3 ha mel­lom Kastrup Gl. Havnen og Den Blå Planet i Københavnsområ­det. BOGL har utviklet master­planen for området der lands­kapet og naturen er en viktig parameter i den generelle ram­men, som fremtidige små utvik­lingsprosjekt for havna inngår i.

Arkitektfirmaene Arkitema, Hen­ning Larsen Architects, Schmidt Hammer Lassen og Foster Archi­tects har tegnet hvert sitt bygg til området. Masterplanen viser hvordan man ved å trekke natu­ren helt inn i bygningene skaper en spesiell urban karakter, som gir liv til området som et rekre­asjonsareal.

BOGL har jobbet spesielt for å løse de store utfordringene i for­hold til høyt grunnvannsnivå, sti­gende havnivå og regnvann i om­rådet. Dette har blitt omvendt til et potensial som gir mulighet til å skape et variert landskap med høy biodiversitet, der vann absor­beres og tilpasses været. Alt vann håndteres i matrikkelen og det skapes en høyde som fører vannet vekk fra bygningene i et lett bølget terreng – et terreng som imiterer områdets opprinnelige havflate.

Nærheten til vannet oppnås ved å trekke vannet helt inn i havne­områdene. Bearbeiding av havna gir brukere mulighet til å komme helt i nærheten av vannet samti­dig som at kanalen brukes til opp­samling av regnvann.

.

Tags regnvand, skybrudssikring, havnefront, erhvervspark, park, byrum, LAR

LOKASJON Kastrup

OPPDRAGSGIVER SKANSKA

AREAL 53 daa

årstall 2014-2015

Status Første etape af masterplanen er realiseret 2015.