DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

Laksevågneset

Laksevågneset er et tidligere industriområde som ligger i «smørhullet» mellom Bergen sentrum, Puddefjorden, fjell og små lokalsamfunn. Det er en av Bergens uoppdagede juveler som med den kommende bybanen blir koblet til Bergens infrastruktur. Laksevågneset rommer derfor et stort potensial for fortetting og byutvikling. Gjennom et parallelloppdrag har vi utviklet en masterplan som viser hvordan Laksevågneset kan utvikles til en bærekraftig og bilfri bydel der vannet og historien er nærværende.

I dag er området poetisk, rått og mystisk. Det er gammel industri midt i storslått natur. Syv bratte fjell omgir Bergen, og den massive ubåtbunkeren Bruno utgjør et åttende fjell i midten av Laksevågneset. I fremtiden skal bydelen kombinere disse forskjellige egenskapene – knytte sammen det industrielle og det organiske, den omkringliggende naturen og hverdagens rutiner.

Vår masterplan for Laksevågneset baserer seg på et grunnleggende konsept som vi har kalt den grønne blekkspruten. Blekkspruten er en grønnstruktur med sentrum midt i prosjektområdet, og lange armer som strekker seg ut av det. Grønnstrukturen skaper nye forbindelser på tvers av bydelen – den tilgodeser syklister og gående, og gjør det mulig å fokusere på bærekraftig mobilitet. Samtidig tilfører grønnstrukturen bynatur til det ellers golde området, bidrar til klimasikring av området og øker det biologiske mangfoldet. Det skyldes blant annet at vi foreslår å åpne den rørlagte bekken og integrere den i bydelen. Bekken vil gi Laksevågneset en tydelig kobling til landskapet, spille en viktig rolle i håndtering og oppsamling av regnvann, og skape gode livsbetingelser for flere dyre- og plantearter.

Grønnstrukturen deler Laksevågneset opp i sju nabolag. Hvert nabolag har sin egen arkitektoniske identitet som tar utgangspunkt i dets konkrete omgivelser og særlige karakter, for eksempel kvarteret Neset, som er knyttet til havnepromenaden og den nye Nesparken. Bebyggelsen er ”små sommerhus” eller ”gårdstun” som ligger tett, er bygd i tre og inspirert av den gamle opprinnelige bebyggelsen i Bergen og på Laksevågneset.

Laksevågneset var opprinnelig formet som et markant nes med en vik i hver ende som gjorde det mulig å seile inn til Laksevågneset og som var bydelens forbindelse til vannet. Men med industrialiseringen ble kaikanten rettet opp til sin nåværende form og vikene ble innlemmet i landområdet. Vi gjenskaper Laksevågneset som et ekte nes og gjeninnfører vikene i nord og sør som landskapsmessig bindeledd mellom by og vann. Den nordlige viken vil lede vannet tilbake til ubåtbunkeren Bruno og bidra til å iscenesette bunkeren fra vannsiden. Den sørlige viken utgjør en strand der beboerne i bydelen kan dyppe føttene i fjorden. Vann er en viktig del av bybildet og har stor betydning for Bergens beboere, identitet og historie. En ny offentlig strandpromenade i Laksevågneset går hele veien langs kystlinjen og gjør vannet tilgjengelig for alle. Den brede strandpromenaden har små oppholdssteder i tilknytning til vannet. Den utgjør en promenade for gående, syklende, sparkesykler m.m. Strandpromenaden endrer karakter gjennom de forskjellige nabolagene og avbrytes punktvis av forskjellige byrom, slik som Stranden, fergeleiet og Nesparken.

Uansett hvor du befinner deg på Laksevågneset, er det kort avstand til grønne, rekreative byrom, og vannet, industrihistorien og naturen er tydelig til stede. Kombinasjonen av industri, natur, grønn mobilitet, høy biodiversitet og byliv skal sikre at Laksevågneset i fremtiden blir en levende og mangfoldig bydel i Bergen.

.

Tags byrom, byplanlegging, Bergen, bilfri by, bynatur

LOKASJON Bergen

OPPDRAGSGIVER Bergen Kommune

AREAL 240 daa

ÅRSTALL 2021

SAMARBEID KAAK, Norsk Institut for Kulturminneforskning, Urban Creators

STATUS Parallelloppdrag avsluttet