Dk / No

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

Remiseparken

Remiseparken midt i Urbanplanen transformeres til en trygg og attraktiv destinasjon der både beboere og besøkende fra hele København tilbys plass til avslapping, fellesskap og aktivitet. Remiseparken er en del av Københavns Kommunes skybruddsplan, og parken er utformet med flere skybruddsbasseng som er medfinansiert av HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab).

 Fornyelsen av Remiseparken har fokus på å bevare de mange kvalitetene som Remiseparken allerede har som f.eks. frodig natur, små hageparseller og selvbyggerkulturen. Klimasikring, tilgjengelighet og multifunksjonalitet forbedres, slik at den nedslitte parken igjen lever opp til nåtidens krav og appellerer til og aktiverer forskjellige alders- og innbyggergrupper.

Remiseparkens lange parkallé blir erstattet av en ny aktivitetssti som bølger seg som en hovedåre gjennom parkens ulike områder. Fra nord til syd vil stien variere i bredden når den former seg etter de eksisterende trærne og parkens terreng, gir plass til aktivitet og opphold og møter nye forbindelser på tvers. Langs aktivitetsstien inndeles parken i fire underområder med forskjellige fasiliteter og hvert sitt landskapelige uttrykk:

Leke- og læringslandskapet rundt til to bemannede lekeplassene for bygge- og dyreglade unger.

Kulturlandskapet med nyttehager og den store plenen med plass til barnebursdager og konserter.

Bevegelseslandskapet i den sydlige delen med plass til Street sport, utendørs-Fitness og skatebane.

Naturlandskapet mod sydvest, der den eksisterende kuperte og litt villere naturfornemmelsen forsterkes av oreskog og våtområde.

Overvanns- og skybruddshåndtering

Overvannshåndtering i Remiseparken omfatter forsinkelse av spillvannsoppblandet skybruddsregn fra Røde Mellemvej samt håndtering av hverdags- og skybruddsregn fra Remiseparkens områder. Sentralt i overvannshåndteringen er oreskogen mot syd, og det vanligvis tørre elveleiet som løper langs Remiseparkens vestlige kant.

Det er tenkt dobbeltbruk for alle elementer. Det betyr at alle enkeltelementer tillater rekreativ bruk som lek eller opphold i tørrvær eller ved hverdagsregn, mens de kommer til å være fylt av vann ved skybrudd.

Parken inngår som en del av en større områdetransformasjon som skal gjøre området mer attraktivt og invitere den omkringliggende byen til å utforske og ta eierskap til de aktiviteter parken innbyr til.

.

Tags park, boligområde, landskab, LAR, bynatur, klimatilpasning, byrom, fellesskap, Aktivitet, sosial, BOGL, multifunksjonalitet

Lokasjon København, Danmark

Oppdragsgiver Københavns Kommune

Type Park

Årstall 2016 - 2020

Team Rambøll A/S

Status Under utførelse

Relaterede prosjekter